Tanulási zavarok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

szerző:

Cserhalmi Edit

gyógypedagógus

tanácsadó szakpszichológus

gyermekterapeuta

 

 

Tanulási zavarok

Tanulási zavarról akkor beszélünk, (Sarkady-Zsoldos,1983), ha a gyermek intelligencia szintje és az iskolai teljesítménye között jelentő eltérés van. Meg kell különböztetni az általános tanulási gyengeségtől, melynek hátterében alacsonyabb intelligencia áll. Eredete neurológiai deficit, a születés előtt, alatt vagy után kialakuló sérülés, funkciózavar, de genetikai érintettség alapján is létrejöhet. A szülőkkel folytatott első interjú során sokszor kiderül, hogy a szűkebb vagy tágabb családban, már más is küzdött hasonló problémával. 

Jellegzetes tünetegyüttesben nyilvánul meg, ezek az érzékelés zavarai, a vizuális, auditív, taktilis, kinesztéziás, helyzet és mozgásérzékelés, vagy a vesztibuláris (egyensúly érzékelés) zavara. Lehetnek a beszédszerveződés, nyelvi készségek zavarai, mint a beszédészlelés, beszédmegértés, szerialitás, szimbólumképzés, artikuláció, (gyakran előfordulnak beszédhibák) és a szókincs területén. Gyakori az emlékezet gyengesége, illetve a lateralitás, a kéz dominancia kialakulásának nehézsége, és vagy a saját testén, térben való tájékozódás akadályozottsága. Gyakran megjelenik a mozgáskoordináció, a finommozgás zavara is. Sajátságos magatartási kép jellemezheti, figyelemzavar, vagy hiperaktivitás is előfordulhat. 

Ezek a részképességzavarok jelentősen megnehezítik a tanulást, az iskolai teljesítménnyel kapcsolatos sorozatos kudarcok hatására kialakulhatnak a másodlagos tünetek, az énkép, az önértékelés zavarai, melyek szorongást vagy agressziót váltanak ki.

A tanulási zavarok, mint a neve is mutatja, elsősorban az iskolai időszakot érintő problémák, de a korai időszakban alakulnak ki, maradványtünetei még a felnőttkorban is megtalálhatóak. 

Speciális tanulási terápiákkal jól befolyásolhatóak, mely elsősorban gyógypedagógusi kompetencia, a másodlagos tünetek kezelése pszichológiai segítséget igényel.

A tanulási zavarok diagnosztizálása a kerületi, illetve a megyei szakértői bizottságok feladata, ahová a szülő vagy az iskola javaslatára kerül a gyermek. Itt részletes pedagógiai és pszichológiai vizsgálat után születik meg a szakvélemény. A vélemény tartalmazza a vizsgálat tapasztalatainak részletes leírását, a diagnózist, esetenként diagnózisokat, valamint az iskola számára tanácsokat, javaslatokat is ad. Amennyiben sajátos nevelési igényűvé válik (SNI), a pozitív diszkrimináció, a több idő és differenciált tananyag ajánlása mellett, az osztályozás alóli felmentésre is adhat javaslatot, melyet még az érettséginél is figyelembe kell venni. 

Az olvasás zavarát diszlexiának, az írásét diszgráfiának, a számolás zavarát pedig diszkalkuliának nevezzük. 

 

A diszlexia tünetei:

 

 • Betűtévesztések, betűcserék

 • optikus típusú, ilyenkor a vizuálisan hasonlónak látott kép a tévesztés alapja, pl: t-f

 • akusztikus típusú, amikor a hasonló hangzású betűket cseréli fel, gyakran a zöngés-zöngétlen hangokat, pl: t-d, k-g

 • optikus-akusztikus tévesztések, pl: p-b, m-n

 • magánhangzó tévesztések, pl: u-ü, ó-ő

 • Betűk, szótagok betoldása, elhagyása, szótagcserék, pl: ablak-abak-abalak

 • Szavak torzítása, sokszor a felismerhetetlenségig, mely a hibás kombinációból ered, pl: lendkerekes-lekerekek, Reverzió, iránytévesztési nehézségből adódik, pl: ló-ól, tál-lát

 • Szövegértési nehézség, amikor pontosan olvashat, de nem érti amit olvasott. Ennek oka, hogy az olvasás technikai kivitelezése még olyan nehéz számára, hogy leköti minden figyelmét, ezért a tartalomra már nem tud figyelni.

 • Lassú olvasási tempó jellemzi, lemarad az osztálytársaitól, nem tudja követni a tanítás folyamatát.

 

 

A diszgráfia tünetei:

 

 • Alaki diszgráfia: 

Az írásképük jelentősen eltér a szabályos formától. Nehezen tájékozódik a vonalrendszerben, vonalvezetése görcsös, ami sokszor rossz ceruzafogással társul. Betűalakjai szabálytalanok, esetenként nehezen olvashatóak vagy felismerhetetlenek. A betűk kapcsolása pontatlan. 

 • Tartalmi diszgráfia:

Betűtévesztések, betűcserék

A magánhangzók hosszúságát rosszul érzékeli és írja le.

Betoldások, kihagyások, szótorzítások.

A mondat tagolásának problémái, egybe és külön írási nehézségek.

A nyelvtani-helyesírási szabályok alkalmazása nehézséget okoz számukra.

 • Lassú írástempó, lemarad az osztálytársaitól, nem tudja követni a tanítás folyamatát.

 

A diszkalkulia tünetei:

 

 • Számfogalma kialakulatlan, vagy csak később alakul ki, a számok és a mennyiségek közötti összefüggéseket nehezen érti meg.

 • A számok leírásánál, olvasásánál könnyen hibázik.

 • Számjegyeket gyakran kihagy, vagy felcserél. Ugyanúgy, mint az olvasás és írás zavarnál, előfordulhatnak optikus, akusztikus és iránytévesztési nehézségek, például: 6-5, 7-4, 6-9, 16-61. Bizonyos számok számjegyeit felcseréli, reverzál, jobbról balra halad, például 16-61. 

 • Nehézségei vannak a számsorok alkotásával, könnyen hibázik. 

 • A számolási szimbólumokat, műveleteket nem mindig ismeri föl, illetve fölcseréli ezeket egymással. 

 • A szorzó és bennfoglalótábla megtanulása komoly nehézséget jelent. 

 • Nehézségei vannak a tízes számkörből a százasba, ezresbe és a további átlépésnél. 

 • Szöveges feladatot nehezen értelmez, műveletté nehezen alakít át. 

 • A mértékegységekkel való számolás különösen nehéz számára.

 • Fejszámoláskor nem tudja megjegyezni a részeredményeket. 

 • A rendszeres gyakorlás mellett sincs jelentős fejlődés, nehezen tanul meg valamit, de ha megtanulta, azt is könnyen elfelejtheti. 

 • Önellenőrzést nem végez, hibáit nem veszi észre, nem korrigálja.

 • Nagyon sok időre van szüksége a számolási feladatok megoldásához, még akkor is, ha megfelelő a megoldás, hamar kifárad. 

 

Amennyiben enyhébb, sokszor csak átmeneti tanulási problémával küzd egy gyermek, nem tanulási zavarról, csak tanulási nehézségről beszélünk, mely az olvasás, írás és számolás területén jelentkezhet. Ők a BTMN-es tanulók, beilleszkedést, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, vizsgálatukat a kerületi vagy megyei pedagógiai szakszolgálat végzi. A vizsgálat után nem kapnak osztályozás alóli felmentést, de a pozitív diszkrimináció, a több idő és differenciált tananyag őket is megilleti. 

 

Végül szeretném egy tanulási nehézséggel küzdő tehetséges kisfiú terápiás esetét bemutatni:

 

Amikor a tehetség nem tud kibontakozni -  Dávid, egy olvasás-írás nehézséggel küzdő kisfiú esete

 

Az elmúlt évtizedek során sok gyermekkel találkoztam, diagnosztika vagy terápia során. Egy jó diagnózis már önmagában is terápiás hatású, ha a probléma oka fel- és megismerhető, így a gyermek és a szülő számára a félelmek megfogalmazhatóvá válnak. Dávid első osztályba járt, a tanév a vége fele közeledett, amikor megismertem. Kimagasló értelmi képességgel rendelkezett, intellektusa messze meghaladta az átlagos szintet, IQ-ja a 140-hez közelített. Ennek ellenére tanulási nehézséggel küzdött. Matematikából versenyeket nyert, verbális képességei rendkívül fejlettek voltak, szívesen és igen jól, gazdag szókinccsel kommunikált, de mégis olvasás-írás nehézségei voltak. Ezek a nehézségek a többi gyerekhez viszonyítva látszólag nem voltak olyan súlyosak, de ennek a nagyon okos kisfiúnak ez a probléma súlyosan traumatizáló hatású volt. Első alkalommal úgy érkezett hozzám, hogy húzta a lábát és majdnem sírt, mert annyira fájt. Az óra végén, mikor már megnyugodott, lábfájása is eltűnt. 

Megbeszéltük a nehézségét és annak okát, a segítség lehetőségeit. Dávid problémájának oka balkezességével és jobb szem dominanciájával függött össze, ezért iránytartási nehézséggel küzdött, ami az olvasás-írás tanulását nehezítette. 

A terápia során azt volt a legnehezebb megértetni vele, hogy bár a gondolkozása gyors volt, a gondolatai szinte repültek, ugyanígy az olvasása is gyors volt, de pontatlan. Első osztály végére már eljutott arra a szintre, hogy elolvasott egy könyvet, nagyjából meg is értette, de a pontatlan olvasás miatt csak felületesen. A legnagyobb feladat az ő esetében olvasásának „lassítása” volt, amit kezdetben nehezen értett meg, sokszor elvesztette a kedvét, elkeseredett. Mikor a sikereket ő is érzékelte, motiválttá, együttműködővé vált. A terápia végére teljesen megszűntek a problémái, 100 % körüli magyar felméréseket írt, kitűnő tanuló volt, jelenleg már orvostanhallgató. Terápia hiányában ez a kisfiú kimagasló képességei ellenére sem tudott volna jól haladni az iskolában, az osztályban nem biztos, hogy feltűnt volna a problémája, hiszen a jó képességével kompenzált. Ezért különösen veszélyeztetettek ezek a gyerekek. Szerencsére az ő esetében az olvasás-írás tanulás kezdeti időszakában sikerült segítséget nyújtani, ezért a másodlagos magatartási problémák, az agresszió és/vagy szorongás, önértékelési zavar nem alakulhatott ki.